Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Home » Courses

หน่วยงานฝึกอบรม บริษัท ฉัตรการช่างแหลมฉบัง จำกัด

Courses / หลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

กลุ่มเป้าหมาย : นายจ้างที่ทำหน้าที่ในการมอบหมายหรือควบคุมการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ บุคลากรในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามที่ นายจ้างมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้อนุญาต ...

Read More

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ ...

Read More

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ...

Read More

ความปลอดภัย ระยะเวลาอบรมหกชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาานหรือลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างที่เข้าทำงาานใหม่ ระยะเวลาการอบรมหกชั่วโมง ...

Read More

สรุปสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Untitled Document
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน
ปี พ.ศ. ผู้อนุ ญาต ผู้ควบ คุมงาน ผู้ช่วย เหลือ ผู้ปฏิ บัติ งาน รวม 4ผู้ คปอ. จป. บริหาร จป.หัวหน้างาน ความปลอด ภัย 6 ชม. ความปลอด ภัยอื่นๆ Total (คน)
2556 0 0 23 273 165 0 0 0 0 0 461
2557 0 21 9 392 304 30 13 35 54 19 877
2558 0 1 0 220 390 0 0 0 63 0 674
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน
   ผู้อนุญาต   ผู้ควบคุมงาน   ผู้ช่วยเหลือ   ผู้ปฏิบัติงาน   รวม 4ผู้    คปอ.   จป.บริหาร   จป.หัวหน้างาน   ความปลอดภัย 6 ชม.   ความปลอดภัยอื่นๆ   Total (คน) 
ปี2556 0 0 23 273 165 0 0 0 0 0 461
ปี2557 0 21 9 392 304 30 13 35 54 19 877
ปี2558 0 1 0 220 390 0 0 0 63 0 674

ตารางการฝึกอบรม

ไฟล์เอกสาร ตารางการฝึกอบรม

หลักสูตร ผู้อนุญาต

หลักสูตร ผู้ควบคุมงาน

หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือ

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร จป. ระดับบริหาร

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

หลักสูตร คปอ.

หลักสูตร ความปลอดภัย ระยะเวลาอบรมหกชั่วโมง