สำนักงานใหญ่
ฝ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง Email เบอร์โทร
ฝ่ายสัญญาและประมูลงาน คุณนัฐจรี แย้มศรวล Executive Secretary natjaree@ckc.co.th 089-938-6556
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณวันศุกร์ อุมา HR senior officer wansuk@ckc.co.th 081-983-6660
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง คุณละเมียด มานิตย์ Purchase senior officer lamied@ckc.co.th 038-490777-9 #334
ฝ่ายบัญชีและการเงิน คุณกฤดภา ศุภกิจจานุสรณ์ Account Manager kridpa@ckc.co.th 081-983-7774

โรงงานแหลมฉบัง
ฝ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง Email เบอร์โทร
ฝ่ายวิศวกร คุณสมคิด เสาะใส Fabrication Manager somkid@ckc.co.th 098-9827212
ติดต่องานด้านเอกสาร คุณจันทร์จีรา ธนบัตร DCC junjira.ta@ckc.co.th 038-481713 ต่อ0

โรงงานระยอง
ฝ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง Email เบอร์โทร
ฝ่ายวิศวกร คุณวิทยา จักรเครือ Project engineer wittaya@ckc.co.th 061-407-8778
ติดต่องานด้านเอกสาร คุณยุภาพร วงศ์อรุณ Secretary yupaphon@ckc.co.th 089-938-5665

ศูนย์การเรียนรู้
ฝ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง Email เบอร์โทร
เขตระยอง คุณสุปราณี มีหลาย Training Officer supranee@ckc.co.th 081-762-6669
เขตแหลมฉบัง คุณอรรถพล ใจห้าว Training Officer hrtraining_center@ckc.co.th 038-692395-6